ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

با عرض سلامی به بلندی بیل!

به محکمی کلنگ!

به گردی استانبلی!

به سرعت فرغون!

به تیزی شاقول!

به انعطاف پذیری طناب!

به لبریزی دوغاب!

به سختی سیمان!

به صافی ماله!

به وسعت بشکه!

به معرفت عمله!

به قدرت کارگر!

به ظرافت گچ کار!

به لطافت معمار!

به شجاعت صاحب کار!

به رشادت مهندس!

به صلابت جوشکار!

به محبت صافکار!

به رفاقت همکار!

به سر کار گذاشتن توی بیکار

/ 0 نظر / 3 بازدید