تنهایی

دوست دارم،شمع باشم تاخود تنهابسوزم در پیات حیران بگردم چون شمع بسوزم،

دوست دارم،هاله باشم،تاببوسم روی ماهت یا شوم پروانه از شوق

توبی پروانه بسوزم دوست دارم ماه باشم،تا سحربیدارباشم.یا

چومشعل بر سرراحت دراین صحرابسوزم،

دوست دارم،سایه باشم تادرآغوشمبخوابی چشم بدوزم برخجالت زان

زان رخ گیرا بسوزم،

دوست دارم،ژاله باشم من به خاک پایت افتم تا چو گل شاداب باشی

و من ازگرما بسوزم...!!!...!!!...؟ "دوستت دارم"

***************

**********

******

****

**

*

*) هرکس که تورا ازمن بگیره شب تب کنه و سحر بمیره (*

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرشته نجات

قشنگ می نویسی [لبخند] دوست داشتی به منم سر بزن. [گل]