# حرفهای_من

کاش دنیــــــــــآ بهم یـــــــــــــــــــــdokhtarــــــــــــه میداد

کاش دنیا بهم یه دختر بدهکه هرچی نداشتمو بهش بدممیخوام هرکی که نیستمو بهش بگمکاش دنیا بهم یه دختر بدهکه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 29 بازدید

ωـلاҐ בפωـت جـפטּـیــآ

ωـلاҐ בפωـت جـפטּـیــآے ِ خــפבҐ خـــפبیـــטּ؟؟؟ בلــҐ بــرآتــפטּ تـــטּـگـــیــבه بـפב. مــمــטּــפטּ از اینـــڪﮧ تــטּــہاҐ نــزاشتـــیــטּ. راωـتـﮯ هـر ڪωـﮯ ڪﮧ تــפ فیـωـبـפڪ عضـפه بـہـҐ  تــפ ... ادامه مطلب
/ 85 نظر / 21 بازدید

سلام من اومدم

سلامممممـــ بهـــ همهــ یــ دوستــ جونــیــا. خوبیـنـ؟؟ خوشینــ؟؟ سلامتینــ؟؟ دیدینــچهـ زود اومدمــ     دیگه قصد رفتن ندارم. دلمــبرایــ خونــهــ یـ قلبـمــ تنگــ شدهــ بود. خونه ایــ کهــ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 23 بازدید