# حرفهای_من

کاش دنیــــــــــآ بهم یـــــــــــــــــــــdokhtarــــــــــــه میداد

کاش دنیا بهم یه دختر بدهکه هرچی نداشتمو بهش بدممیخوام هرکی که نیستمو بهش بگمکاش دنیا بهم یه دختر بدهکه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 24 بازدید

ωـلاҐ בפωـت جـפטּـیــآ

ωـلاҐ בפωـت جـפטּـیــآے ِ خــפבҐ خـــפبیـــטּ؟؟؟ בلــҐ بــرآتــפטּ تـــטּـگـــیــבه بـפב. مــمــטּــפטּ از اینـــڪﮧ تــטּــہاҐ نــزاشتـــیــטּ. راωـتـﮯ هـر ڪωـﮯ ڪﮧ تــפ فیـωـبـפڪ عضـפه بـہـҐ  تــפ ... ادامه مطلب
/ 85 نظر / 19 بازدید