دیوونه خونه

روی تخت دراز کشیدی و پتو رو روی سرت کشیدی. زیر پتو نفس کشیدن واسه‌ات سخت بود. بخار گرم دهنت داشت اون زیر خفه‌ات می‌کرد. این‌جا دریا نبود...

 داد کشیدی: چرا این‌جا دریا نداره؟؟؟!!!

سرت رو از زیر پتو بیرون آووردی و دوباره داد کشیدی. داشت می‌اومد طرفت. می‌خندید. اون هم یه خنده‌ی زورکی که فقط دل تو رو خوش کنه. هی بهت می‌گفت: آروم باش... آروم باش...

اما تو کنترلت رو از دست دادی. از جات بلند شدی و دمپایی پلاستیکی آبی رنگ رو به طرفش پرت کردی. نتونست جا خالی بده. هیچ وقت تو این کار مهارت نداشت. دمپایی درست خورد وسط پیشنونی‌ش و یه آخ کوچولو از دهنش پرید بیرون. آروم اومد طرفت. دست کشیدی رو موهای کوتاه پسرونه‌ات. موهات رو کوتاه کرده بودن تا نتونی تندتند گیس‌هات رو بکنی و بریزی کف اتاق. همیشه وقتی تو اتاق خودت تنها بودی این کار رو می‌کردی. دوروبرت پر از مو بود که روی زمین تلمبار شده بود. لذت می‌بردی از این که موهات رو می‌کشیدی و هی دردت می‌گرفت. درد با تموم وجودت عجین شده بود. با خودت می‌خوندی: دیم دارام دارام... دیم دارام دارام... دیم...

دو تا محافظ دیگه اومدن تو اتاق و دستات رو گرفتن و از پشت بستن. هنوز داشتی می‌خوندی.

: دیم دارام دارام... دیم...

یکی از پرستارها یه چسب بزرگ کاغذی چسبوند رو دهنت. یکی دیگه هم داشت سرنگ رو آماده می‌کرد. حالا داشتی تو دلت می‌خوندی. مثل قبل که تو دلت می‌خوندی و کسی گوش نمی‌داد:

: دیم دارام دارام... دیم دارام...

21/9/89

سپیده نازیار

/ 0 نظر / 3 بازدید